Medlemskap og innmelding

Så enkelt er det å melda seg inn i Eikanger IL:Gå inn på: https://minidrett.nif.noDersom du allereie er registret der søkjer du opp Eikanger idrettslag og ber om å verta medlem/stadfester at du er medlem. Er du ikkje registrert i «minidrett» må du registrere deg der først.Du må registrera deg med fullt namn, fødselsdato (dato, månad, år), adresse, mobilnummer (eitt el. fleire), e-postadresse (ei el. fleire) og kva idrett du skal vera registrert som medlem i. På denne måten kan du administrera medlemsskapet ditt sjølv.God rettleiing finn du på minidrett.no - hjelpfunksjonen https://itinfo.nif.no/Min_idrett_brukerveiledningLurer du på noko om medlemskap, send ein e-post til medlem.eikangeril@gmail.comeller: Møt opp på trening saman med kameratar, og snakk med trenaren.

Du er alltid velkommen i Eikanger IL


Medlemsoversikt
For Eikanger IL er det viktig at du som medlem registrerer deg i https://minidrett.nif.no.
Registreringane her utgjer idrettslagt si medlemsoversikt.Medlemskontingent
Krav om medlemskontingent vil koma som ei elektronisk løysing gjennom minidrett.no. Dersom du ikkje ønskjer elektronisk faktura på medlemskontingenten, ta kontakt med idrettslaget (medlem.eikangeril@gmail.com) så får du faktura med kid-nummer.Satsar for medlemskontingent
For 2015 er medlemskontingenten i Eikanger IL:  • Born t.o.m. det året dei fyller 18 år betalar kr. 250,- pr. kalenderår.
  • Aktive vaksne f.o.m. det året dei fyller 19 år betalar kr 400,- pr. kalenderår.
  • Familiekontingent 800,- pr. kalenderår (born kan vera del av familiekontingent t.o.m. det året dei fyller 18)

Passive medlemmer er ein fin måte å støtta eit positivt arbeid blant born og unge i bygda er å teikna seg som passivt medlem i laget. Mange besteforeldre støttar fritidstilbodet til barneborna på denne måten. Passivt medlemskap kostar 250,- kroner pr. år.Det er årsmøtet som fastset Eikanger idrettslag sin kontingent. Fotballgruppa krev i tillegg inn treningsavgift/gruppekontingent.Unngå purringar
Etter betalingsfrist for 2. gongs purring risikerer du å verta utestengt frå aktiviteten du er med på. Det er ein stor jobb å halda medlemsregisteret oppdatert, og feil kan skje. Skulle du få feil krav, ver snill og meld kjapt tilbake.Utmelding
Medlemmane (eller dei føresette) må gje melding via brev eller e-post dersom dei ikkje lenger deltek på aktivitetar i Eikanger IL og såleis ikkje ynskjer å stå som medlem. Formelt er du medlem til idrettslaget har motteke utmelding.Kontaktpersonar

Leiar: Robert Lorang HansenKasserar for Eikanger IL: Janina KjeilenE-post: leiar.eikangeril@gmail.com

Medlemskap: medlem.eikangeril@gmail.comLevert av IdrettenOnline